Dhanteras,धनतेरस, Dhanteras 2014,Dhanteras Festival, Dhanwantari Triodasi
Go to group page

Kuber Mantra in Hindi,Sri Laxmi Kuber Mantra, Kuber Mantra on Dhanteras

No files uploaded

 Kuber Mantra in Hindi

 Get kuber mantra in hindi language,kuber mantra in hindi mp3,kuber mantra in hindi font,kubera mantra in hindi script,download kuber mantra in hindi,kubera lakshmi mantra in hindi,kubera gayatri mantra in hindi,kubera money mantra in hindi,dhan kuber mantra in hindi,kuber beej mantra in hindi,lord kubera mantra in hindi

Discussion started by Gaurav , on 743 days ago
Replies
Gaurav


Om Dravyanidhisthan Kubeeraya Namah
515 days ago
 
Gaurav
ऊँ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन्य धन्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहित दापय स्वाहा
515 days ago
 
Gaurav
Kubera Gayathri

Om Yaksha Rajaya Vidhmaya Alikadeesaya Deemahe Tanna Kubera Prechodayath.
872 days ago
 
Gaurav
Sri Laxmi Kuber Mantra

Om Sreem Hreem Cleem Maha Ashta Iswarya Sampathu Aadhi Dhiyudha Maha Kubera Managala Sarva Bhagya Sudharsana Sanka ChakraPadma Ghadhayudha
Sree Lakshmi Narayana Dhevaya Namaha
872 days ago
 
Gaurav
Moola Mantra

Om Shreem Hreem Im Kubera Lakshmiai Kamaladharinyai Dhana Akrashinyai Swaaha

872 days ago
 
Gaurav
Kuber Mantra

Om Kuber: tvam` Dhanaadheesh: Grrhe te Kamalaa Sthitaa.

Maam` Deveem` Presshayaasu tvam`, mad` Grrhe te Namo namah Om
872 days ago
 
Gaurav
Kuber Mantra

Om yaksha kuberay vaishravnay dhanya dhanyadhipataye dhan dhanya samruddhi me dehit dapay swaha
872 days ago